Privacyverklaring Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw

Onderstaande privacyverklaring geldt voor alle projecten en activiteiten van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, en al de websites in haar beheer. 

Concreet gaat het over deze websites:

 • bondbeterleefmilieu.be
 • businesstravelpioneers.be
 • ecobouwers.be | ecobatisseurs.be
 • gemeentevoordetoekomst.be
 • nextfoodchain.be
 • c-bouwers.be
 • ik-verdien-meer.be

Versie 1/9/2023.

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt in ieder geval met zich mee: 

 • Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
 • We vragen altijd om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • We nemen de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is. 
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 • We brengen je op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en we respecteren deze.

Als Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw

Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

privacy [at] bblv.be (privacy[at]bblv[dot]be) 

Telefoon: 02/282.17.20

www.bondbeterleefmilieu.be/contact 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze vereniging. 
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).
 • Public relations en direct marketing: het bekendmaken van activiteiten en opinies van onze organisatie.
 • Werven en verzamelen van giften.
 • Marktonderzoek en statistisch onderzoek.
 • Registratie op de website(s).
 • Afhandelen van aankopen, beheer klanten en leveranciers.

Welke gegevens verwerken we?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de onderstaande persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Abonnees nieuwsbrieven

 • E-mailadres, Naam, Datum registratie
 • Eventuele aanvullende profielgegevens indien relevant voor de nieuwsbrief (postcode, gemeente, organisatie...)
 • Verzonden e-mails, open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven

Klanten en deelnemers projecten en activiteiten

 • Specifieke gegevens voor de uitvoering van de activiteit (zoals keuze workshop, facturatiegegevens) of het leveren van de dienst (adres, bestelling,...). 
 • Gegevens m.b.t. jouw profiel

Donateurs

 • Persoonsgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Nationaal nummer of BIS nummer (verplicht om een fiscaal attest op te maken)
 • Historiek van de stortingen

Netwerkcontacten

 • Persoonsgegevens
 • Gegevens m.b.t. uitgeoefend beroep en functie
 • Profielgegevens zoals interesses in thema's

Websitebezoekers

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites in het beheer van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw. Een overzicht van alle websites vind je bovenaan deze pagina.

Onze websites kunnen gegevens (waaronder persoonlijke gegevens) lokaal verzamelen en opslaan op jouw apparaat met mechanismen zoals browserwebopslag, applicatie-gegevenscaches en cookies. Deze informatie laat toe de gebruiker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik te maken van de platformfuncties zoals ingelogd blijven, navigering door de informatie, gebruik van functionaliteiten, enz. 

Onze websites gebruiken:

 • Noodzakelijke en functionele cookies
  • Noodzakelijke cookies zijn voor het uitvoeren van de communicatie essentieel en dienen uitsluitend voor dat doel, zoals het voorkomen van dataverlies. Functionele cookies hebben tot doel een door jou als gebruiker gevraagde dienst te leveren. Voorbeelden zijn het onthouden van je taalvoorkeur of logingegevens.
 • Performantie cookies
  • We wisselen ten behoeve van onze websites informatie uit met jouw computer voor intern gebruik met als doel het gebruiksgemak van de website te garanderen of verbeteren. De verzamelde informatie geeft ons de mogelijkheid de site te verbeteren en de gebruikservaring te optimaliseren. 
 • Profiel cookies
  • Gebruikte toepassingen: Google Analytics, Hotjar
  • Profiel cookies hebben tot doel het surfgedrag bij te houden (over de websites waar de profiling cookie van afkomstig is). Deze cookies worden gebruikt door websitehouders, advertentienetwerken, mediabureaus en adverteerders. Aan de hand van dit surfgedrag worden (algemene) aannames gedaan (bijvoorbeeld: man/vrouw, leeftijd) en wordt (een deel van) de content of advertenties daar op afgestemd. Niet elke website van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen maakt gebruik van profiel cookies.
  • De analytische data van onze websites tonen locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan jouw (vermoedelijke) locatie op een kaart worden bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn niet nauwkeurig en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen. Deze locatiegegevens worden dus niet gebruikt om je te identificeren doch enkel om de goede technische werking van de website te garanderen.
 • Logs
  • Wanneer je onze bezoekt of de inhoud ervan bekijkt, worden volgende gegevens automatisch verzameld en opgeslagen in serverlogbestanden:
  • Details over hoe de service gebruikt werd, zoals raadplegingen en opdrachten.
  • IP-adres en diverse telecommunicatiegegevens.
  • Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware, software en netwerk gegevens. 
  • Alle geldige en ongeldige pogingen tot aanmelding.

Verwerking van foto's en video's (beelden)

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw respecteert naast de privacywetgeving ook de wetgeving aangaande het portretrecht (recht op afbeelding). 

Wanneer Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw een afbeelding maakt van een persoon en deze afbeelding publiceert en/of verspreidt, zal de organisatie de persoon in beeld hierover informeren. De toestemming om op evenementen beelden te maken van een persoon, wordt gegeven bij inschrijving op het evenement. Dit behoudens de in de wet voorziene gevallen waar er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is, samen te vatten als:

 • Beelden op een publieke plaats als een persoon zich in de openbaarheid begeeft, en deze persoon niet het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding.
 • Toevallige personen op een publieke plaats. 
 • Personen in een menigte.
 • Publieke personen. 

Beelden gemaakt op een evenement kunnen worden gebruikt voor communicatie over dat evenement (verslag, promotie van volgende edities) of voor gelijkaardige evenementen. Dit kan inhouden:

 • Als illustratie bij een artikel op de website of in een nieuwsbrief
 • Als beeld in een online of gedrukte informatieve publicatie / brochure
 • Op sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest)

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (Coworks, Adbutler, Google Analytics, Hotjar);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (Google Workspace, Backupify, Microsoft Office 365);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen, CRM (Creatio, MailCamp)
 • Het beheren van financiële gegevens, boekhoudpakket (Exact)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wat met een overdracht buiten Europa?

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw streeft er naar alle gegevens te verwerken binnen de EU. Niettemin kunnen er gegevensverwerking en/of overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie indien dit noodzakelijk is voor de werking. Ingevolge AVG mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de Privacywet worden nageleefd. Het land, de duur van de overdracht en de opslag, de aard van de gegevens en de precieze doeleinden zijn criteria die geval per geval onderzocht moeten worden.

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw garandeert dat geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen werden genomen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese Privacywet. Deze overdracht zal slechts plaatsvinden op basis van één van de gronden vermeld in de paragraaf "Verstrekking aan derden". 

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar). 

Bewaartermijn

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Klanten, donateurs, deelnemers projecten: 10 jaar
 • Nieuwsbrieven: bewaren tot maximum 3 jaar inactiviteit
 • Netwerkcontacten: tot iemand beroep doet op zijn rechten of tot we te weten komen dat de persoon de functie niet meer uitoefent. 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw  persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

 • Alle personen die namens Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacystatement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw zal je vraag altijd zo snel mogelijk behandelen, ten laatste na 20 werkdagen. 

Een uitschrijflink wordt toegevoegd aan al onze uitgestuurde nieuwsbrieven. 

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Aangezien het voor Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw onmogelijk is continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan de gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te doen binnen zijn gebruikersregistratie.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via privacy [at] bblv.be (privacy[at]bblv[dot]be)

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.privacycommission.be/nl.

Wijziging privacystatement

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw kan zijn privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op deze pagina. De laatste wijziging gebeurde op 1 september 2023.

Oudere versies van ons privacystatement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail (privacy [at] bblv.be (privacy[at]bblv[dot]be)) als je deze wil raadplegen.