Respondeco

0474 43 04 77

Respondeco is een milieuvereniging die optreedt op die plaatsen waar mens en natuur bedreigd worden door het handelen of verzuim tot handelen van overheden of maatschappelijke entiteiten.

Zij treden op via bewustmaking, sensibilisering en onderhandeling met stakeholders, maar desgevallend ook met rechtsmiddelen die hen wettelijk ter beschikking staan.