Zomerakkoord Vlaamse regering: “Goede principes maar schuift werk door naar volgende regering”

De Vlaamse regering neemt enkele noodzakelijke en zeer belangrijke beslissingen zoals invoeren van een kilometerheffing en starten met het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Helaas schuift ze eigenlijke werk door naar de volgende regering. Het afvalplan stelt zwaar teleur. 

Verpakkingsplan stelt teleur

Hoewel het plan vertrekt van een aantal goede principes, beantwoordt het plan niet aan de verwachting om eindelijk echt komaf te maken met het zwerfvuil. De bal ligt net als de voorbije decennia in het kamp van de verpakkingsindustrie. 

De meest opvallende maatregel is het optrekken van de inzameling- en recyclagedoelstelling van 90% drankverpakkingen tegen 2022. Aangezien Fost Plus op basis van zelfrapportering die doelstelling nu al haalt, hoeft de verpakkingsindustrie de eerstkomende jaren geen extra inspanning te leveren. Voor BBL moet de regering correcte recyclagecijfers hanteren, en de doelstelling vastklikken op 95%, een cijfer dat makkelijk gehaald wordt in landen met een goed werkend statiegeldsysteem.

Verbod op plastic zakjes: ook al geeft het plan toe dat herbruikbare zakken ontegensprekelijk milieuwinst opleveren, toch verbiedt de regering enkel de gratis kassazakken, niet de plastic wegwerpzakken. Vlaanderen blijft achterop hinken ten opzichte van Brussel en Wallonië, die eerder al een verbod invoerden.

Wel bevat het plan duidelijke doelstellingen om tegen 2025 50% gerecycleerd materiaal in PET-verpakkingen te halen, en het voornemen om een sterkere differentiatie te maken in de groene puntbijdragen ten voordele van recycleerbare, composteerbare en herbruikbare verpakkingen.

Toch schuift de regering heel wat beslissingen voor zich uit. We zien geen duidelijke zwerfvuildoelstellingen, en pas tegen eind 2023 wordt het beleid opnieuw geëvalueerd. Indien de industrie de te zwakke doelstelling niet haalt, zou pas de regering na de volgende regering een statiegeldsysteem invoeren. Dat is onaanvaardbaar. Voor BBL is het verpakkingsdebat nog niet afgesloten met dit akkoord. 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft een ontwerp Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goedgekeurd dat het toekomstig ruimtegebruik vastlegt. De regering besliste een halvering van het ruimtebeslag tegen 2025, naar nul in 2040. In dit geval kan nog steeds 22.500 ha of een deel van de woonuitbreidingsgebieden bebouwd worden. BBL vindt dit weinig ambitieus en zal tijdens het openbaar onderzoek vragen om de ambitie op te trekken. 

Voor Bond Beter Leefmilieu is de gewenste ambitie een verhardings-stop die de open ruimte onbebouwd laat en het innemen van open ruimte doet afnemen van 6 ha per dag nu naar 0 ha in 2030. Er kunnen geen woonreservegebieden meer verkaveld worden.

De hamvraag blijft wie gaat de rekening van de betonstop betalen. Nu de planschade is opgetrokken naar 100% van de huidige marktwaarde loopt de rekening op tot maar liefst 13 miljard euro. Deze rekening wordt doorgeschoven naar de volgende regering. 

BBL is wel zeer blij dat er een speciaal sloop- en onthardingsfonds komt om de duidelijke doelstelling van -20% verharding waar te maken. 

Klimaat- en energieplan 2030

Het verbod op nieuwe stookolieketels is een belangrijke stap naar het uitfaseren van fossiele brandstoffen en ook de kilometerheffing zal, indien goed toegepast, een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelstellingen. 

Op het eerste zicht zullen we met de voorgestelde doelstellingen voor hernieuwbare energie de nieuwe Europese normen niet halen. De doelstelling voor zonne-energie is goed maar die voor windenergie en energie-efficiëntie lijken te laag. 

Luchtkwaliteitsplan

We juichen toe dat Vlaanderen er voor kiest om te streven naar de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie in plaats van de Europese normen waarbij er nog gezondheidsschade optreedt. Ook het akkoord over de kilometerheffing is een grote stap voorwaarts om eindelijk de schadelijke uitstoot van het wegverkeer aan te pakken. We blijven wel wat op onze honger zitten wat betreft concrete maatregelen om de uitstoot van de landbouw aan te pakken. 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Afvalbeleid Klimaatbeleid Energiebesparing Windenergie

Meer over Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Afvalbeleid, Klimaatbeleid, Energiebesparing, Windenergie