Leefmilieu Brussel zoekt Management officer - Life Belgium for Biodiversity (m/v/x) (Ref. 2022-IR9)

Betaalde job Onbepaalde duur
Havenlaan 86C
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene ruimten, onderafdeling Strategie en Projecten, departement Biodiversiteit en Territoriale kennis, dienst Biodiversiteit.

Functie

De Europese habitat- en vogelrichtlijnen leggen de rechtsgrondslag voor de aanwijzing van het Natura 2000-netwerk. In België werden de speciale beschermingszones aangewezen door de drie Gewesten en de federale staat. Het LIFE BNIP project (Belgian Nature Integrated Project) was het eerste strategische LIFE-project dat als doel had de implementatie van Natura 2000 in België te verbeteren. In navolging van dat eerste project werd er een tweede project – waar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook deel van uitmaakt – voorbereid: LIFE Belgium for Biodiversity (B4B).

Het doel van het project Belgium for Biodiversity (B4B) is de biodiversiteit in België te beschermen en te herstellen door bij te dragen aan de implementatie van de prioritaire actiekaders (PAF) en de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen. Het project zal gerealiseerd worden door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van Natura 2000. B4B dekt het volledige Belgische grondgebied.

De aanpak rust op 4 pijlers, gebaseerd op de Biodiversiteitsstrategie EU 2030 en de prioritaire actiekaders (PAF), en is op punt gesteld om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen:

 • De biodiversiteit beschermen door de integriteit van de beschermde zones (Natura 2000 en andere groene infrastructuur) te verbeteren, in het bijzonder door een geschikt beheerregime te voorzien en de conformiteit te bevorderen.
 • De biodiversiteit herstellen door de staat van instandhouding van de soorten en habitats te verbeteren.
 • De impact van de milieudruk beperken, o.a ; op het vlak van de lichtverontreiniging, de invloed van het effluent van infrastructuren en de recreatiedruk.
 • De transformatieve verandering mogelijk maken. Talrijke stakeholders zullen betrokken worden en verschillende horizontale maatregelen zullen geïmplementeerd worden. Dat omvat ook ontwikkeling van capaciteit, communicatie met stakeholders en branding van Natura 2000.

In het kader van het LIFE B4B-project is Leefmilieu Brussel als partner verantwoordelijk voor:

 • de uitvoering van de acties die de verantwoordelijkheid zijn van Leefmilieu Brussel, rapportering, financieel beheer, de strategie voor het risicomanagement en het bereiken van resultaten en het realiseren van de doelstellingen binnen de voorziene tijdsspanne.
 • de regelmatige vergaderingen van de coördinatie- en stuurgroep die zullen plaatsvinden met de belangrijkste partner (Agentschap Natuur en Bos, ANB), en de andere partners om de gerealiseerde vooruitgang te volgen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal eveneens de leiding nemen over het thema ‘milieudruk’.

Taken

In het kader van het LIFE B4B-project en in samenwerking met een Project officer die nog aangeworven zal worden en een Legal officer, zal de Management officer deze opdracht uitvoeren:

 • Je neemt deel aan het LIFE B4B-project en voert daarvoor verschillende acties uit in verband met natuurbeheer.
 • Je ondersteunt het departement bij de goedkeuring, de coördinatie en de follow-up van de uitvoering van de Natura 2000-beheerplannen in de verschillende stations.
 • Je activeert, adviseert en ondersteunt verschillende (interne en externe) beheerders in functie van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van een informatieplatform voor het natuurbeheer dat beantwoordt aan de noden van de terreinbeheerders en hun coördinatoren in de beschermde natuursites in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je draagt bij aan het beheer van de acties op het vlak van lichtverontreiniging, beheer van recreatie/evenementen, communicatie en sensibilisering en het beheer van effluenten van infrastructuren.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opstart en de follow-up van overheidsopdrachten die voorzien zijn in het kader van het project. (Een opleiding wordt voorzien.)
 • Je werkt mee aan de administratieve, technische en financiële rapportering.

Profiel

Diploma* Master Bio-ingenieur

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minstens 2 jaar ervaring met het theoretisch en praktisch beheer van de natuur.
 • Ervaring met het beheer van informaticaprojecten is een troef.

Kennis

 • Grondige kennis van de ecologie van Natura 2000 habitats en soorten.
 • Begrip van de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen.
 • Grondige kennis van Natura 2000-beheertechnieken van habitats en soorten.
 • Kennis van projectbeheer.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Kennis van de informaticatools : Office 365, SIG (bijvoorbeeld Qgis).
 • Je kunt je in het Frans en in het Nederlands vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een goede kennis van het Engels.

Gedragsgerichte competenties

 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een voltijds contract dat wordt beëindigd bij de stopzetting van de financiering van het project Life B4B (geschatte duur 9 jaar) met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A111 Irin overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 19/03/2023 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…